Jak wyrobić dowód osobisty dla dziecka?

Zgodnie z polskimi przepisami małoletni obywatele mają prawo do posiadania dowodu osobistego.

64212123Dokument ten umożliwia przekraczanie granic krajów Unii Europejskiej, w tym granic pomiędzy Polską a Wielką Brytanią i Irlandią, oraz może być przydatny w załatwianiu formalności urzędowych w Polsce. Dowód może być wydany również dla osoby nieletniej, której ojciec jest obcokrajowcem, jeśli dziecko posiada obywatelstwo polskie.

Wniosek o wydanie tymczasowego dowodu osobistego dla dziecka składają w jego imieniu rodzice lub opiekunowie prawni ustanowieni przez sąd.
Muszą oni w tym celu udać się do urzędu gminy, w której są zameldowani . Jeśli nie mają miejsca zameldowania na pobyt stały, muszą złożyć wniosek o wydanie dowodu w urzędzie właściwym dla miejsca ostatniego pobytu stałego.

Jeżeli nigdy nie byli zameldowani na pobyt stały, organem właściwym do wydania dowodu jest urząd gminy w dzielnicy Warszawa-Śródmieście. Niestety dowodu osobistego nie można wyrobić za pośrednictwem Konsulatu RP (źródło: zielonalinia.gov.pl).

Wyrabianie dowodu dzieciom poniżej 13 roku życia

W wypadku dzieci poniżej 13 roku życia podczas składania wniosku muszą być obecni obydwoje rodzice lub opiekunowie prawni, którzy są zobowiązani podpisać przed urzędnikiem zgodę na wydanie dokumentu. Rodzice powinni stawić się z własnymi dowodami osobistymi.

W przypadku niemożliwości stawienia się o wydanie dowodu może wnioskować tylko jedno z rodziców, ale za pisemnym pozwoleniem drugiego, poświadczonym za zgodność podpisu przez organ gminy lub notariusza. Jeśli natomiast jedno z rodziców przebywa za granicą, jego zgoda na wyrobienie dowodu osobistego dla dziecka musi być poświadczona przez konsulat lub ambasadę RP, ewentualnie przez notariusza (w wielkiej Brytanii Notary Public). Aby upewnić się, czy taka możliwość istnieje i jakie dokumenty należy przygotować, lepiej uprzednio skontaktować się ze swoim urzędem gminy. Dowód może odebrać już tylko jeden z rodziców.

Przy załatwianiu formalności obecność dzieci do lat pięciu nie jest obowiązkowa. Warto jednak przyjść z dzieckiem, np. z uwagi na możliwość odrzucenia przez urzędnika nieprawidłowo wykonanej fotografii.

Wyrabianie dowodu dzieciom powyżej 13 roku życia

Przy składaniu wniosku dla dzieci w  wieku 13-18 lat  wystarczy już obecność tylko jednego z rodziców. W tym wypadku odebrać dowód może nie tylko osoba dorosła, ale też sam małoletni.

Aby otrzymać dowód osobisty dla dziecka, należy złożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek o wydanie dowodu osobistego.
  • Uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych – w przypadku osób, które nie ukończyły 13 roku życia.
  • Dwie aktualne, wyraźne i jednakowe fotografie dziecka o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.
  • Odpis skrócony aktu urodzenia. Jeśli dziecko urodziło się poza granicami Polski, należy przedstawić akt urodzenia umiejscowiony w Urzędzie Stanu Cywilnego w Polsce i otrzymać numer ewidencyjny PESEL dla dziecka.
  • Na żądanie organu: dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.

Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat. Na dokument czeka się do 30 dni. Dowód osobisty dziecka jest ważny pięć lat od daty jego wydania.

__________

Dzieciak.co.uk

Źródło: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, www.zielonalinia.gov.pl

Share |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zobacz także:

Dwujęzyczność dzieci – do czego zobowiązuje rodziców?

Kiedy mieszka się na obczyźnie w wielu sytuacjach zadajemy sobie pytanie: po co uczyć języka polskiego? Od wielu lat…

Maternity Exemption Certificate

Maternity Exemption Certificate to karta uprawniająca do darmowych leków oraz bezpłatnej opieki dentystycznej. Przysługuje kobietom w ciąży oraz matkom…

Sure Start Children’s Centre

Sure Start jest programem rządowym skierowanym do dzieci i ich rodziców, i ma na celu pomoc w lepszym starcie…